• Novinky

      • Pozvánka na plenárnu schôdzu ZDRUŽENIA RODIČOV a PRIATEĽOV CVČ

      • Viac v pozvánke

       Združenie rodičov a priateľov CVČ, Ul. Lánska 2575/92, Považská Bystrica


       POZVÁNKA


       Milí rodičia!
       Srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZDRUŽENIA RODIČOV a PRIATEĽOV CVČ,
       ktoré sa bude konať 1. decembra 2022 o 16.30 h v CVČ ( 2. poschodie č. 203).
       Program:

       1. Otvorenie, privítanie
       2. Správa o činnosti a hospodárení
       3. Informácie o činnosti CVČ
       4. Diskusia
       5. Rôzne, záver


       Prosíme Vás, aby ste si svoje povinnosti zariadili tak, aby ste sa schôdze mohli zúčastniť.
       Tešíme sa na Vás a vopred ďakujeme za Váš čas.


       S úctou

       vedenie CVČ

      • Prázdniny s CVČ

      • 28.10.2022-1.11.2022

       KRÚŽKY pokračujú podľa rozvrhu 2.11.2022. Podujatia CVČ na jesenné prázdniny: Výstava Tekvičkovo a Geocaching pre deti. Informácie k podujatiam nájdete na samostatných plagátikoch. Tešíme sa na vás. 

      • Neprehliadnite

      • Všetky informácie o rozvrhu a činnosti krúžkov, klubov a kurzov CVČ dostane každý rodič v priebehu nasledujúcich dní na emailovú adresu uvedenú na Žiadosti o prijatie ( prihláške).

       Správa bude obsahovať deň a čas každej aktivity, termín prvého stretnutia, podmienky úhrady poplatku a pokyny k odovzdaniu Vzdelávacieho poukazu a vyhlásenia o bezpríznakovosti.

       Tešíme sa na Vás! Ak ste ešte neodovzdali prihlášku, prosím urobte tak čo najskôr!

      • Vzdelávacie poukazy

      • ČO BY MAL VEDIEŤ ŽIAK A RODIČ ŽIAKA O VZDELÁVACÍCH POUKAZOCH

       Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami. Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov.

       Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednému školskému zariadeniu v danom školskom roku podľa vlastného výberu.

       Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov, zaujímavými aktivitami v centre voľného času pre žiakov základných a stredných škôl – pre vaše dcéry a synov aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

       KTO MÁ NÁROK NA VZDELÁVACÍ POUKAZ A AKO HO MÔŽE POUŽIŤ

       Škola 09.09. 2022 vydá každému žiakovi školy vzdelávací poukaz. Prevzatie potvrdí svojim podpisom jeho zákonný zástupca. Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. si môže uplatniť nárok na osobitný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie, ktorý poukáže prostredníctvom vzdelávacieho poukazu poskytovateľovi záujmového vzdelávania.

       Žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz a môže ho poukázať iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Poukaz je neprenosný, to znamená, že ho môže uplatniť iba žiak, na ktorého bol vystavený.

       Nárok na vzdelávací poukaz majú aj deti cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deti utečencov a žiadateľov o priznanie postavenia utečenca podľa § 34a ods. 2 zákona č. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon), pokiaľ sú žiakmi základnej alebo strednej školy v Slovenskej republike.

       Žiak poukáže v termíne stanovenom poskytovateľom záujmového vzdelávania – najneskôr však do 22. septembra 2022- vzdelávací poukaz poskytovateľovi záujmového vzdelávania, ktorého si vybral. Prevzatím poukazu sa poskytovateľ zaväzuje, že bude žiakovi poskytovať požadovanú formu záujmového vzdelávania .