• Informácie, zverejňovanie

    • Neprehliadnite

      • Pedagogický dozor prinesie na Detské dopravné ihrisko (DDI) doklad “ Zoznam žiakov pre DDI“ ,  na ktorom bude uvedená škola, trieda, mená žiakov  a pedagogický dozor, ktorý prišiel so žiakmi.
       V zimnom období, kedy sa už nedá jazdiť na bicykloch, prebieha len teoretická výučba, ktorá je určená pre žiakov 3. a 4.ročníka.  Preto prosíme, aby sa v období od novembra do marca prihlasovali len 3. a 4. ročníky ZŠ.
       Na DDI je nutné pri jazde používať prilbu! Dbajte tiež na vhodné oblečenie. Šál, dlhá sukňa alebo dlhé šaty sú nebezpečné, nakoľko môže dôjsť k ich namotaniu do kolesa! 

       Dokument si stiahnite tu : Zoznam_ziakov_pre_DDI.pdf

        

     • Detské dopravné ihrisko

     • INFORMÁCIE O DETSKOM DOPRAVNOM IHRISKU

      Detské dopravné ihrisko v Považskej Bystrici sa nachádza na Nemocničnej ulici /vedľa ZŠ Nemocničná/.

      Mesto Považská Bystrica v roku 2008 ihrisko zrenovovalo a vybavilo potrebnými dopravnými značkami a dopravnými prostriedkami. A tak po dlhých dvanástich rokoch "nečinnosti a devastácie", opäť slúži deťom nášho mesta a celého okresu.

      V septembri 2008 bolo dopravné ihrisko odovzdané do správy Centra voľného času v Považskej Bystrici.

      Milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky, či už ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej prepravy, alebo vodič motorového vozidla. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka, nevynímajúc deti, ktoré sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky.

      Činnosť na dopravnom ihrisku je zameraná predovšetkým na dopravnú výchovu detí MŠ a ZŠ. Úlohou dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku je postupné pripravovanie detí na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov, osvojenie si pravidiel cestnej premávky a praktické riešenie dopravných situácií.

      Dopravné značky, semafor na križovatke a dopravné prostriedky /bicykle, motokáry, kolobežky/ plne umožňujú realizáciu praktického výcviku detí.

      V októbri 2008, v spolupráci s Mestskou políciou v Považskej Bystrici, bola na dopravnom ihrisku otvorená detská dopravná škola pre žiakov štvrtých ročníkov ZŠ, do ktorej sú zapojené všetky školy v meste a okolí.

      Na detskom dopravnom ihrisku okrem základného výcviku budú poriadané pre deti všetkých vekových kategórií rôzne súťaže a podujatia, zamerané predovšetkým na osvojenie si základných návykov správania sa detí v cestnej premávke.

       

      JE KRÁSNE, KEĎ DETI MOŽU SVOJE DETSTVO PREŽÍVAŤ BEZSTAROSTNE A DOMOV SA VRÁTIŤ ŽIVÉ A ZDRAVÉ !

       

      ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA DDI :

      Detská dopravná škola prebieha v dopoludňajších hodinách, podľa vopred dohodnutých termínov - viď. harmonogram.

      MŠ - predškoláci a ZŠ - ročníky 1. - 3., školské kluby, dopravné krúžky a pod. si návštevu na DDI dohodnú vopred s pracovníkom zodpovedným za DDI /dolu uvedené kontakty/.

      Popoludní je detské dopravné ihrisko prístupné verejnosti - NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.

      V čase od 14,00 do 17,00 hod, za priaznivého počasia, bude prevádzka na dopravnom ihrisku usmerňovaná zodpovednými pracovníkmi.

      Podmienky pre verejnosť : každý účastník si prinesie vlastné vybavenie - povinná je prilba /podľa zákona, ktorý je v platnosti od 1.2.2009/ a dopravný prostriedok /bicykel, kolobežka a pod./

      Vstup na dopravné ihrisko je bezplatný.

       

       

       

      PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

      DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

      I.

      Predmet

      Tento prevádzkový poriadok upravuje a určuje pravidlá prevádzky, údržby a využívania objektu Detského dopravného ihriska v Považskej Bystrici, ul. Nemocničná 987/2 v správe Centra voľného času Považská Bystrica.

       

      II.

      Účel

       Účelom prevádzkového poriadku  je zabezpečiť jeho efektívne využívanie, minimalizovať riziká poškodenia, znefunkčnenia a znehodnotenia zariadenia a jeho častí a vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb a využívanie areálu objektu deťmi a verejnosťou.

       

      III.

       Vymedzenie základných pojmov

      – detské dopravné ihrisko (ďalej len DDI): detským dopravným ihriskom sa rozumie objekt vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica a v správe Centra voľného času Považská Bystrica.

      – prevádzkový poriadok DDI: v písomnej podobe vyhotovené pravidlá a zásady prevádzky, údržby a využívania objektu detského dopravného ihriska, viditeľne umiestnené v blízkosti vstupu do areálu objektu, ktoré sú záväzné pre vlastníka, prevádzkovateľa, užívateľov objektu a pre všetky osoby nachádzajúce sa v areály zariadenia

      – prevádzkovateľ DDI: prevádzkovateľom detského dopravného ihriska je Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica, ktorá zodpovedá za zariadenie a zabezpečuje jeho funkčnosť a údržbu, organizuje efektívne využívanie zariadenia, dohliada na využívanie zariadenia pre účel, pre ktorý bol určený a zabezpečuje ochranu objektu pred poškodením, zničením a znefunkčnením

      – účel využitia DDI: účelom využitia DDI je odborná realizácia praktickej časti dopravnej výchovy detí a mládeže koordinátorom dopravnej výchovy, príslušníkmi mestskej  polície, príslušníkmi ODI

      – užívateľ objektu DDI: v čase mimo výuky dopravnej výchovy je každá fyzická osoba, nachádzajúca sa v areály DDI  na vlastnú zodpovednosť

       

      IV.

      Prevádzková doba DDI :

      Prevádzková doba DDI je určená nasledovne:

      Detské dopravné ihrisko v Považskej Bystrici je otvorené a prístupné nasledovne :

      Denne : od 8,00 do 13,00 – výuka dopravnej výchovy detí MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica a MŠ a ZŠ okresu Považská Bystrica podľa harmonogramu /pracovné dni/

      Od 8,00 do 13,00 – výuka dopravnej výchovy detí MŠ a ZŠ Mesta Považská Bystrica a ZŠ a MŠ v okrese Považská Bystrica.

      ZŠ z iného okresu - na základe objednávky, za úhradu 1,00 € za osobu.

      So sebou priniesť zoznam podpísaný deťmi a potvrdený riaditeľstvom ZŠ.

      Od 13,00 – 15,00 –v prípade záujmu školských klubov a dopravných krúžkov ZŠ PB

      od 15,00 – verejnosť /aj soboty a nedele/ - vstup voľný na vlastné nebezpečie

       

      V.

       Povinnosti a oprávnenia správcu a prevádzkovateľa objektu DDI

           Prevádzkovateľom DDI je Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica. Prevádzkovateľ je povinný:

       a/ vykonávať údržbu objektu a jeho súčastí a udržiavať ho vo funkčnom stave

      b/ dohliadať a organizovať efektívne využívanie objektu na účel pre ktorý bol objekt určený

      c/ pred začiatkom prevádzkovej doby areál objektu skontrolovať, funkčnosť jeho súčastí a

      bezpečnosť používania zariadení areálu

      d/ po skončení prevádzkovej doby areál skontrolovať

      e/ počas prevádzky zariadenia kontrolovať dodržiavanie prevádzkového poriadku návštevníkmi a užívateľmi objektu

      f/ vykázať z areálu osobu a zakázať využívanie objektu osobe, ktorá porušuje prevádzkový poriadok

      g/ zamedziť vstupu osoby pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a osoby, ktorá sa už dopustila porušenie prevádzkového poriadku zariadenia

      h/ bezodkladne prijať opatrenia na odstránenie závad, nedostatkov a poškodení areálu a jeho častí, ktoré zistí pri svojej činnosti

      Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť užívateľov DDI  len v dobe realizácie praktickej časti dopravnej výchovy detí !

           Počas školského roka denne od 8,00 -13,00, v prípade záujmu školských klubov a dopravných krúžkov jednotlivých ZŠ v meste od 13,00 – 15,00 a v čase organizovania podujatí a letných mestských táborov Centrom voľného času v Považskej Bystrici.

         

      Prevádzkový poriadok je platný od 01.9.2011.

      Považská Bystrica, 30.8.2011

       

                 

      Pozrite si video z Detskej dopravnej školy

       

      Pozrite si fotogalériu z Detskej dopravnej školy - tu

       

      Tel.

      0911 322 508