• Krúžky- ponuka, informácie

   • Zápis 2021/2022 od 14.6.2021

   • Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri 2021 (do 15.9.)

   • Vyberte si krúžok ešte dnes, doneste vyplnenú prihlášku do CVČ a poplatok uhradíte až v septembri.   

  • Pokyny, tlačivá, informácie ...

   •  USMERNENIA K ČINNOSTI OD 17.5.2021:

   • Usmernenie riaditeľky CVČ pdf

    Pokyny riaditeľky CVČ pdf

    Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti pdf

    Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti pdf

    Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti pdf

    Vyhlásenie o bezinfekčnosti dospelého žiaka pdf

     

   • Krúžky

   • • Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).

    • Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).

    • Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri poštovým poukazom alebo prevodom na účet.

    Členom ZÚ /záujmového útvaru/ môže byť :

    1) dieťa vo veku od 5 do 26 rokov (k 1.1.2021), 

    2) s trvalým pobytom v Považskej Bystrici, 

    3) po odovzdaní ŽIADOSTI O PRIJATIE a ČESTNÉHO VYHLÁSENIA poskytnutého CVČ podľa § 7a odseku 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na započítanie žiaka pre zber údajov, 

    4) po úhrade poplatku ( výška poplatku je 2€/mesiac, t.z. 10 € za 1. polrok a 10 € za 2. polrok šk.r.)

    V prípade, že nesplní niektorý z bodov 1 – 3 , je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok vo výške 220 € (výške dotácie Mesta Považská Bystrica na žiaka školského zariadenia - VZN 4/2012).  

    Výška členského príspevku do CVČ za jeden polrok je 10 €. Výška členského príspevku do ZRP CVČ je 8 € na celý školský rok.

     Žiadosti o prijatie nájdete na stránkach CVČ vo formáte pdf (ziadost_do_CVC_2021_2022.pdf). Toto tlačivo je editovateľné v počítači. Vyplnenú prihlášku môžete doniesť do CVČ v čase prevádzkových hodín. Čisté tlačivo si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení pri vstupe do budovy.

    • Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.

    • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP.

    Poukaz si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení pri vstupe do budovy.

    ___________________________________________________________________________________________________ 

     

     • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

     

    Centrum voľného času Považská Bystrica

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    IČO: 00184411

    DIČ: 2020712408

    Bankové spojenie: VÚB

    SK 37 0200 0000 0017 0683 8053

    BIC: SUBASKBX

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ.

    Združenie rodičov a priateľov CVČ

    Oficiálna skratka: ZRP CVČ

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    Právna forma: Združenie

    IČO: 42377013

    Bankové spojeie: ČSOB

    SK 49 7500 0000 0040 2142 7589

    BIC: CEKOSKBX