• Krúžky- ponuka, informácie

   • Zmena výšky poplatku za zápisné od 1.2.2023

   • Na základe doplnku č. 4 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica zo dňa 15.12.2022 sa od 1.2.2023 mení výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť záujmových útvaroch Centra voľného času v Považskej Bystrici na sumu 3,50 € mesačne. Platba za ZÚ sa realizuje za 2.polrok v termíne do 28.2.2023 v sume 5x 3,50€ = 17,50€ na bankový účet CVČ v Považskej Bystrici.

   • Všeobecné informácie

   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
    príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
    telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
    sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie,
    hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
    zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
    Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich
    vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie
    o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

     

    Pri prvej návšteve krúžku zákonný zástupca dieťaťa predloží "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

    Tlačivo nájdete tu na našej stránke a v tlačenej podobe v CVČ Lánska. Toto tlačivo môžete podať aj elektronicky cez edupage stránku po prihlásení (pokiaľ máte vytvorené konto). O vytvorenie konta požiadajte vedúceho krúžku. Návod na podanie vyhlásenia nájdete na tejto stránke https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u3631

    TLAČIVO na stiahnutie TU:  pdf

    Po prerušení dochádzky dieťaťa z dôvodu ochorenia predloží zákonný zástupca nové "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti".

   • Poplatok za 1. polrok sa uhrádza v septembri 2022 (do 26.9.). Poplatok za 2. polrok uhradíte do 28.2.2023.

   • Ako sa prihlásiť?

    Vyberte si krúžok z ponuky.

    Venujte pozornosť informácii, kto môže byť členom krúžku- všetko je uvedené v tlačive "prihláška" /žiadosť o prijatie/ a aj tu na našej stránke nižšie. 

    Prihlášku /žiadosť/ nájdete na našej stránke (na stiahnutie) alebo si ju môžete prevziať osobne v CVČ Lánska 2575/92.

    Vyplnenú prihlášku spolu s dokladom o úhrade poplatku nám doneste do CVČ alebo pošlite poštou na adresu CVČ Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica.  

    Údaje k platbe a číslo účtu nájdete tu na našej stránke. Poštový poukaz si môžete vyzdvihnúť v CVČ osobne. 

    Na Vaše otázky radi odpovieme pri osobnej návšteve CVČ alebo na uvedených kontaktoch - telefón /e-mail. 

  • Ponuka krúžkov, prihláška a podmienky členstva

    • Kompletná ponuka krúžkov 2022/2023 - na stiahnutie vo formáte PDF
    • Ponuka na stiahnutie v PDF: pdf

    • Prihláška a podmienky prijatia 2022/2023 - na stiahnutie vo formáte PDF
    • Prihláška pre dieťa pdf

     Prihláška pre plnoletú osobu pdf

   • Krúžky

   • • Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).

    • Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).

    • Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri (do 15.9.) poštovým poukazom alebo prevodom na účet.

    Členom ZÚ /záujmového útvaru/ môže byť :

    1) dieťa vo veku od 5 do 26 rokov (k 1.1.2022), 

    2) s trvalým pobytom v Považskej Bystrici, 

    3) po odovzdaní ŽIADOSTI O PRIJATIE a ČESTNÉHO VYHLÁSENIA poskytnutého CVČ podľa § 7a odseku 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na započítanie žiaka pre zber údajov, 

    4) po úhrade poplatku ( výška poplatku je 3,50 €/mesiac, t.z. 17,50 € za 2. polrok šk.r.)

    V prípade, že nesplní niektorý z bodov 1 – 3 , je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok vo výške 220 € (výške dotácie Mesta Považská Bystrica na žiaka školského zariadenia - VZN 4/2012).  

    Výška členského príspevku do CVČ za druhý polrok je 17,50 €. Výška členského príspevku do ZRP CVČ je 10 € na celý školský rok.

     Žiadosti o prijatie nájdete na stránkach CVČ vo formáte pdf. Vyplnenú prihlášku môžete doniesť do CVČ v čase prevádzkových hodín. Čisté tlačivo si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení pri vstupe do budovy.

    • Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.

    • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP.

    Poukaz si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení pri vstupe do budovy.

    ___________________________________________________________________________________________________ 

    ZÁPISNÉ: 

     • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

     

    Centrum voľného času Považská Bystrica

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    IČO: 00184411

    DIČ: 2020712408

    Bankové spojenie: VÚB

    SK 37 0200 0000 0017 0683 8053

    BIC: SUBASKBX

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ.

    Združenie rodičov a priateľov CVČ

    Oficiálna skratka: ZRP CVČ

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    Právna forma: Združenie

    IČO: 42377013

    Bankové spojenie: ČSOB

    SK 49 7500 0000 0040 2142 7589

    BIC: CEKOSKBX