• Krúžky- ponuka, informácie, rozvrh

  • Ponuka krúžkov, prihláška a podmienky členstva

    • Kompletná ponuka krúžkov 2023/2024 - na stiahnutie vo formáte PDF
    • Ponuka na stiahnutie v PDF: TU

    • Prihláška a podmienky prijatia 2023/2024 - na stiahnutie vo formáte PDF
    • Prihláška pre dieťa: TU

     Prihláška pre plnoletú osobu: TU

   • Rozvrh

   • Platný ku dňu 2.10.2023, aktualizácia o 11:45 hod.

    NENAŠLI STE V ROZVRHU VÁŠ KRÚŽOK? Kontaktujte nás na: 0911 852 002, 0911 887 248, 0911 288 657

    rozvrh.pdf

    !!! Rozvrh herničky pre DROBČEKov nájdete TU

   • Zmena výšky poplatku za zápisné od 1.2.2024

   •  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Na základe Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská  Bystrica  -  Doplnok  č . 6  schválený  uznesením  MZ  č. 137/2023  z  11.  12. 2023

    s  účinnosťou  od  01. 02. 2024  sa  mení   výška  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov

    na  činnosti  centra  voľného  času  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  za  jeden mesiac

    na 7,00 eur.

     

    Výška poplatku  za 2. polrok školského roka  2023 / 2024 je 7 € / mesiac,  t.z.  35 €

    za 2. polrok šk.r.). Poplatok je potrebné uhradiť do 28.2.2024

     

     účet VÚB SK 37 0200 0000 0017 0683 8053, BIC: SUBASKBX

   • Krúžky

   • • Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).

    • Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).

    • Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri (do 15.9.) poštovým poukazom alebo prevodom na účet.

    Členom ZÚ /záujmového útvaru/ môže byť :

    1) dieťa vo veku od 5 do 26 rokov (k 1.1.2023), 

    2) s trvalým pobytom v Považskej Bystrici, 

    3) po odovzdaní ŽIADOSTI O PRIJATIE a ČESTNÉHO VYHLÁSENIA poskytnutého CVČ podľa § 7a odseku 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na započítanie žiaka pre zber údajov, 

    4) po úhrade poplatku ( výška poplatku je 7,00 €/mesiac, t.z. 35,00 €)

    V prípade, že nesplní niektorý z bodov 1 – 3 , je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok vo výške dotácie Mesta Považská Bystrica na žiaka školského zariadenia - VZN 4/2012.  

    Výška členského príspevku do CVČ za druhý polrok je 35,00 €. Výška členského príspevku do ZRP CVČ je 10 € na celý školský rok.

     Žiadosti o prijatie nájdete na stránkach CVČ vo formáte pdf. Vyplnenú prihlášku môžete doniesť do CVČ v čase prevádzkových hodín. Čisté tlačivo si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín.

    • Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.

    • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP.

    Poukaz si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín.

    ___________________________________________________________________________________________________ 

    ZÁPISNÉ: 

     • Členské poplatky do CVČ za krúžok sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ:

     

    Centrum voľného času Považská Bystrica

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    IČO: 00184411

    DIČ: 2020712408

    Bankové spojenie: VÚB

    SK 37 0200 0000 0017 0683 8053

    BIC: SUBASKBX

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa za dieťa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ.

    Združenie rodičov a priateľov CVČ

    Oficiálna skratka: ZRP CVČ

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    Právna forma: Združenie

    IČO: 42377013

    Bankové spojenie: ČSOB

    SK 49 7500 0000 0040 2142 7589

    BIC: CEKOSKBX