• Krúžky- ponuka, informácie, rozvrh

  • Ponuka krúžkov, prihláška a podmienky členstva

    • Kompletná ponuka krúžkov 2023/2024 - na stiahnutie vo formáte PDF
    • Ponuka na stiahnutie v PDF: ponuka_2023_2024.pdf

    • Prihláška a podmienky prijatia 2023/2024 - na stiahnutie vo formáte PDF
    • Prihláška pre dieťa: ziadost.pdf

     Prihláška pre plnoletú osobu: ziadost.pdf

   • Rozvrh

   • Platný ku dňu 18.9.2023, aktualizácia o 11:45 hod.

    Denne pridávame nové otvorené krúžky.

    NENAŠLI STE V ROZVRHU VÁŠ KRÚŽOK? Kontaktujte nás na: 0911 852 002, 0911 887 248, 0911 288 657

    rozvrh_pdf

    !!! Rozvrh herničky pre DROBČEKov nájdete TU

   • ZÁPIS od 1.6.2023. Poplatok za 1. polrok uhradíte v septembri 2023.

   • Zmena výšky poplatku za zápisné od 1.9.2023

   • Od septembra 2023 sa mení výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť záujmových útvaroch Centra voľného času v Považskej Bystrici na sumu 4 € mesačne. Platba za ZÚ za polrok sa realizuje  v sume 5x 4€ = 20 € na bankový účet CVČ v Považskej Bystrici.

     
     
     
     
     
     
   • Krúžky

   • • Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).

    • Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).

    • Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri (do 15.9.) poštovým poukazom alebo prevodom na účet.

    Členom ZÚ /záujmového útvaru/ môže byť :

    1) dieťa vo veku od 5 do 26 rokov (k 1.1.2023), 

    2) s trvalým pobytom v Považskej Bystrici, 

    3) po odovzdaní ŽIADOSTI O PRIJATIE a ČESTNÉHO VYHLÁSENIA poskytnutého CVČ podľa § 7a odseku 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na započítanie žiaka pre zber údajov, 

    4) po úhrade poplatku ( výška poplatku je 4,00 €/mesiac, t.z. 20,00 € za prvý polrok šk.r.)

    V prípade, že nesplní niektorý z bodov 1 – 3 , je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok vo výške 490 € (výške dotácie Mesta Považská Bystrica na žiaka školského zariadenia - VZN 4/2012).  

    Výška členského príspevku do CVČ za druhý polrok je 20,00 €. Výška členského príspevku do ZRP CVČ je 10 € na celý školský rok.

     Žiadosti o prijatie nájdete na stránkach CVČ vo formáte pdf. Vyplnenú prihlášku môžete doniesť do CVČ v čase prevádzkových hodín. Čisté tlačivo si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení pri vstupe do budovy.

    • Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.

    • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP.

    Poukaz si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení pri vstupe do budovy.

    ___________________________________________________________________________________________________ 

    ZÁPISNÉ: 

     • Členské poplatky do CVČ za krúžok sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ:

     

    Centrum voľného času Považská Bystrica

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    IČO: 00184411

    DIČ: 2020712408

    Bankové spojenie: VÚB

    SK 37 0200 0000 0017 0683 8053

    BIC: SUBASKBX

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa za dieťa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ.

    Združenie rodičov a priateľov CVČ

    Oficiálna skratka: ZRP CVČ

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    Právna forma: Združenie

    IČO: 42377013

    Bankové spojenie: ČSOB

    SK 49 7500 0000 0040 2142 7589

    BIC: CEKOSKBX