• Krúžky- ponuka, informácie

  • Pokyny, tlačivá, informácie ...

   • Krúžky

   • • Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).

    • Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).

    • Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri poštovým poukazom alebo prevodom na účet.

    Členom ZÚ /záujmového útvaru/ môže byť :

    1) dieťa vo veku od 5* do 26 rokov , 

    2) s trvalým pobytom v Považskej Bystrici, 

    3) po odovzdaní ŽIADOSTI O PRIJATIE a ČESTNÉHO VYHLÁSENIA poskytnutého CVČ podľa § 7a odseku 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na započítanie žiaka pre zber údajov, 

    4) po úhrade poplatku ( výška poplatku je 2€/mesiac, t.z. 10 €** za 1. polrok a 10 € za 2. polrok šk.r.)

    V prípade, že nesplní niektorý z bodov 1 – 3 , je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok vo výške 230 € (výške dotácie Mesta Považská Bystrica na žiaka školského zariadenia - VZN 5/2011).  

    Výška členského príspevku do CVČ za jeden polrok je 10 €**. Výška členského príspevku do ZRP CVČ je 8 € na celý školský rok.

    Všetkým členom záujmových útvarov, ktorí boli prihlásení na činnosť v 1.polroku školského roku 2020/2021 a uhradili poplatok za ZÚ, bude poplatok započítaný na obdobie po spustení činnosti CVČ, po ukončení opatrení a prerušení činnosti. Viac v príkaze č 02/2021: prikaz_2_2021.pdf

    Žiadosti o prijatie nájdete na stránkach CVČ vo formáte pdf. Toto tlačivo je editovateľné v počítači. Vyplnenú prihlášku môžete doniesť do CVČ podľa aktuálnych prevádzkových hodín. Čisté tlačivo si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ podľa aktuálnych prevádzkových hodín.

    • Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu. Viac tu pdf

    • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP.

    Poukaz si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ podľa aktuálnych prevádzkových hodín.

    ___________________________________________________________________________________________________ 

    * vek 5 rokov od 1. septembra 2020

    ** výšku poplatku v školskom roku 2020/2021 za 1. polrok upravuje Príkaz riaditeľky CVČ č.3: prikaz_3_2020.pdf 

     

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

     

     • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

    Centrum voľného času Považská Bystrica

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    IČO: 00184411

    DIČ: 2020712408

    Bankové spojenie: VÚB

    SK 37 0200 0000 0017 0683 8053

    BIC: SUBASKBX

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ.

    Združenie rodičov a priateľov CVČ

    Oficiálna skratka: ZRP CVČ

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    Právna forma: Združenie

    IČO: 42377013

    Bankové spojeie: ČSOB

    SK 49 7500 0000 0040 2142 7589

    BIC: CEKOSKBX