• Krúžky- ponuka, informácie

   • Zmena výšky poplatku za zápisné od 1.2.2023

   • Na základe doplnku č. 4 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica zo dňa 15.12.2022 sa od 1.2.2023 mení výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť záujmových útvaroch Centra voľného času v Považskej Bystrici na sumu 3,50 € mesačne. Platba za ZÚ sa realizuje za 2.polrok v termíne do 28.2.2023 v sume 5x 3,50€ = 17,50€ na bankový účet CVČ v Považskej Bystrici.

   • PRIPRAVUJEME ponuku krúžkov 2023/2024

   • Pripravujeme pre Vás ponuku krúžkov na školský rok 2023/2024. Prihlásiť sa budete môcť od 1.6.2023.

   • ZÁPIS od 1.6.2023

   • Krúžky

   • • Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).

    • Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).

    • Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri (do 15.9.) poštovým poukazom alebo prevodom na účet.

    Členom ZÚ /záujmového útvaru/ môže byť :

    1) dieťa vo veku od 5 do 26 rokov (k 1.1.2022), 

    2) s trvalým pobytom v Považskej Bystrici, 

    3) po odovzdaní ŽIADOSTI O PRIJATIE a ČESTNÉHO VYHLÁSENIA poskytnutého CVČ podľa § 7a odseku 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na započítanie žiaka pre zber údajov, 

    4) po úhrade poplatku ( výška poplatku je 3,50 €/mesiac, t.z. 17,50 € za 2. polrok šk.r.)

    V prípade, že nesplní niektorý z bodov 1 – 3 , je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok vo výške 490 € (výške dotácie Mesta Považská Bystrica na žiaka školského zariadenia - VZN 4/2012).  

    Výška členského príspevku do CVČ za druhý polrok je 17,50 €. Výška členského príspevku do ZRP CVČ je 10 € na celý školský rok.

     Žiadosti o prijatie nájdete na stránkach CVČ vo formáte pdf. Vyplnenú prihlášku môžete doniesť do CVČ v čase prevádzkových hodín. Čisté tlačivo si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení pri vstupe do budovy.

    • Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.

    • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP.

    Poukaz si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení pri vstupe do budovy.

    ___________________________________________________________________________________________________ 

    ZÁPISNÉ: 

     • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

     

    Centrum voľného času Považská Bystrica

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    IČO: 00184411

    DIČ: 2020712408

    Bankové spojenie: VÚB

    SK 37 0200 0000 0017 0683 8053

    BIC: SUBASKBX

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ.

    Združenie rodičov a priateľov CVČ

    Oficiálna skratka: ZRP CVČ

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    Právna forma: Združenie

    IČO: 42377013

    Bankové spojenie: ČSOB

    SK 49 7500 0000 0040 2142 7589

    BIC: CEKOSKBX