• Krúžky- ponuka, informácie

   •  USMERNENIA K ČINNOSTI a tlačivá na stiahnutie:

   • Od 10.1.2022 (pondelok) pokračuje krúžková činnosť prezenčne. Informácie Vám poskytnú vedúci krúžkov.

    "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" už nemusíte od 21.4.2022 nosiť.

   • Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri 2021. Poplatok za 2. polrok uhradíte v januári.

   • Ako sa prihlásiť?

    Vyberte si krúžok z ponuky.

    Venujte pozornosť informácii, kto môže byť členom krúžku- všetko je uvedené v prihláške/žiadosti/. 

    Prihlášku /žiadosť/ nájdete na našej stránke alebo si ju môžete prevziať osobne v CVČ.

    Vyplnenú prihlášku nám doneste do CVČ, pošlite poštou alebo e-mailom.  

    Údaje k platbe a číslo účtu nájdete na našej stránke. Poštový poukaz si môžete vyzdvihnúť v CVČ osobne. 

    Na Vaše otázky radi odpovieme pri osobnej návšteve CVČ alebo na uvedených kontaktoch - telefón /e-mail. 

  • Ponuka krúžkov, prihláška a podmienky

    • Kompletná ponuka krúžkov 2021/2022 - na stiahnutie vo formáte PDF

    • Ponuka na stiahnutie v PDF: ponuka

   • Krúžky

   • • Krúžky sa stretávajú raz za týždeň (po dohode viac krát).

    • Podľa plánu krúžku sa môžu robiť aj ďalšie činnosti (súťaže, exkurzie, sústredenia...).

    • Poplatok za prvý polrok sa uhrádza v septembri poštovým poukazom alebo prevodom na účet.

    Členom ZÚ /záujmového útvaru/ môže byť :

    1) dieťa vo veku od 5 do 26 rokov (k 1.1.2021), 

    2) s trvalým pobytom v Považskej Bystrici, 

    3) po odovzdaní ŽIADOSTI O PRIJATIE a ČESTNÉHO VYHLÁSENIA poskytnutého CVČ podľa § 7a odseku 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na započítanie žiaka pre zber údajov, 

    4) po úhrade poplatku ( výška poplatku je 2€/mesiac, t.z. 10 € za 1. polrok a 10 € za 2. polrok šk.r.)

    V prípade, že nesplní niektorý z bodov 1 – 3 , je zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok vo výške 220 € (výške dotácie Mesta Považská Bystrica na žiaka školského zariadenia - VZN 4/2012).  

    Výška členského príspevku do CVČ za jeden polrok je 10 €. Výška členského príspevku do ZRP CVČ je 8 € na celý školský rok.

     Žiadosti o prijatie nájdete na stránkach CVČ vo formáte pdf (ziadost_do_CVC_2021_2022.pdf). Toto tlačivo je editovateľné v počítači. Vyplnenú prihlášku môžete doniesť do CVČ v čase prevádzkových hodín. Čisté tlačivo si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení pri vstupe do budovy.

    • Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu.

    • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP.

    Poukaz si môžete osobne vyzdvihnúť v CVČ v čase prevádzkových hodín. Prosíme Vás o dodržanie hygienických opatrení pri vstupe do budovy.

    ___________________________________________________________________________________________________ 

     

     • Členské poplatky do CVČ sa uhrádzajú poštovým poukazom alebo prevodom na účet CVČ.

     

    Centrum voľného času Považská Bystrica

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    IČO: 00184411

    DIČ: 2020712408

    Bankové spojenie: VÚB

    SK 37 0200 0000 0017 0683 8053

    BIC: SUBASKBX

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Príspevok do Združenia rodičov a priateľov CVČ sa uhrádza poštovým poukazom alebo prevodom na účet ZRP CVČ.

    Združenie rodičov a priateľov CVČ

    Oficiálna skratka: ZRP CVČ

    Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

    Právna forma: Združenie

    IČO: 42377013

    Bankové spojeie: ČSOB

    SK 49 7500 0000 0040 2142 7589

    BIC: CEKOSKBX