• 2 % pre CVČ

    • Ďakujeme za 2% z Vašich daní

    • Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti CVČ v Považskej Bystrici

     § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. a jeho novela Z.č.504/2009 Z.z. upravuje použitie podielu zaplatenej dane na
     osobitné účely, podľa ktorých môže každá fyzická osoba určiť, komu daruje 2 % , prípadne 3% zo svojich už
     zaplatených daní. Preto sa obraciame sa na Vás s návrhom a prosbou, aby ste zvážili význam finančnej podpory
     nášho rodičovského združenia, pôsobiaceho v oblasti mimoškolskej záujmovej činnosti detí a mládeže. Vopred
     ďakujeme v mene všetkých detí, ktoré zmysluplne trávia svoj voľný čas v našom zariadení za Vašu finančnú
     podporu.
     Ďakujeme


     Obchodné meno: ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV CVČ
     Oficialna skratka : ZRP CVČ
     Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
     Právna forma: Občianske združenie
     IČO : 42377013


     Časové lehoty na poukázanie 2 % z dane za rok 2022
     31.03.2023 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové
     priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% alebo 3% z dane.
     31.03.2023 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú
     aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je
     zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%,
     tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane.
     30.04.2023 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s
     Potvrdením o zaplatení dane) na príslušnom daňovom úrade.


     Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane môžete odovzdať do 26.4.2023 v CVČ, ktoré ho následne odovzdá na
     príslušnom DÚ. Pre lepšiu identifikáciu darcov 2 % môžete, odovzdať do uvedeného termínu fotokópie Vyhlásenia
     a Potvrdenia zamestnancovi CVČ.
     Kontakt: 0903471398

      

     Tlačivá

     Vyhlásenie na stiahnutie: pdf