• Novinky

      • Prerušenie prevádzky CVČ

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času.

       S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou formou.

       Návrat do škôl podľa okresov: https://www.minedu.sk/data/files/10509_0415_navrat_do_skol.pdf

       Návrat do škôl 

       https://www.minedu.sk/data/files/10509_0415_navrat_do_skol.pdf

      • Domáce a školské kolá súťaží

      • K aktuálnej situácii a k súťažiam: školy môžu uskutočniť domáce a školské kolá za dodržania protiepidemiologických opatrení v termínoch stanovených platným Termínovníkom POPS.