• Súťaže a olympiády 2021/2022 + súťaže CVČ

     • Komisie

     • Okresné komisie pdf

      • Predmetové olympiády a postupové súťaže
      • Biologická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

       OKRESNÉ KOLO BIO D

       Postup do okresného kola:

       Po vydaní usmernenia k okresnému kolu a následnom spustení registrácie je potrebné priamo z výsledkovej listiny školského kola v EduPage prihlásiť postupujúcich elektronicky do okresného kola.

        

       KRAJSKÉ KOLO BiO C - Trenčiansky kraj:

       Postup do krajského kola:

       Do krajského kola postupujú prví dvaja úspešní riešitelia za teoreticko-
       praktickú časť a prví dvaja úspešní riešitelia za projektovú časť.

       Po vydaní usmernenia ku krajskému kolu a následnom spustení registrácie je potrebné na EduPage priamo z výsledkovej listiny okresného kola prihlásiť postupujúcich elektronicky do krajského kola. 

       Krajské kolo sa uskutoční dištančne. TP časť online cez EduPage a P časť po odoslaní súťažných materiálov žiakov cez vidokonferenčný hovor.

       Projektová časť:

       Forma a priebeh súťaže: Žiak zašle elektronicky (napr. prostredníctvom bezplatnej služby www.uschovna.sk) na e-mailovú adresu ligasova@cvcpb.sk do 15. 3. 2022 (vrátane):
       a) poster (najlepšie v pdf)
       b) správu k projektu (v pdf),
       c) maximálne 10-minútovú videoprezentáciu projektu

       Parametre posteru a videoprezentácie nájdete v usmernení: https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/biologicka-olympiada/

       Online stretnutie poroty a súťažiacich nahradí diskusiu k projektu. Termín a odkaz na videokonferenčnú miestnosť dostanú súťažiaci v predstihu e-mailom. 

       Vaše otázky ku krajskému kolu BiO C môžete zavolať na č. 0915 70 57 81 /alebo napíšte e-mail na ligasova@cvcpb.sk/

        

       Informácia k okresnému kolu BiO kat. F:

       O formáte okresného kola kat. F sa rozhodne podľa aktuálnej pandemickej situácie. Všetky informácie nájdete na iuventa.sk v pripravovanom usmernení. Postupujúcich súťažiacich príhlásia do okresného kola ich učitelia cez EduPage.

        

      • Dejepisná olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Fyzikálna olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

        

       Postup po domácom kole:

       na e-mail - cernansky@cvcpb.sk (za kategórie E a F) treba poslať výsledkové listiny za jednotlivé kategórie, kde budú uvedené aj informácie o počte prihlásených žiakov do súťaže, kto pripravoval žiaka a tiež opravené riešenia úloh žiakov uvedených vo výsledkovej listine.

       Link organizačného poriadku FO: https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/fyzikalna-olympiada/organizacny-poriadok-a-pokyny/

       Info k domácemu kolu:

       Domáce kolo sa realizuje a vyhodnocuje v rámci príslušnej školy. Čas na riešenie je obmedzený iba termínom (do 11.02.2022) na odovzdanie riešení, ktorý určuje Termínovník 2021/22 na stránke IUVENTY – olympiády/dokumenty. Úlohy domáceho kola žiak rieši väčšinou doma. Keďže má žiak na riešenie dosť času a možnosť použitia pomocných zdrojov informácií, sú úlohy zvyčajne náročnejšie ako úlohy vyšších súťažných kôl. Úspešná účasť v domácom kole je nutnou podmienkou postupu do vyššieho (okresného) súťažného kola FO.

       Návrh postupujúcich do okresného kola FO kategórií E, F zasiela predseda ŠK FO najneskôr do jedného týždňa po ukončení domáceho kola na mail - cernansky@cvcpb.sk.

       Žiak môže v rámci domáceho kola riešiť a odovzdať úlohy svojej kategórie, ale tiež ktorejkoľvek vyššej kategórie. Ak žiak riešil v domácom kole obidve kategórie E a F a splnil podmienky úspešnosti, do okresného kola ho možno prihlásiť iba v jednej z týchto kategórií (okresné kolo prebieha v kategóriách E a F súčasne).

       Na základe návrhov zo škôl rozhodne o postupe do okresného kola okresná komisia na základe zverejnených výberových pravidiel. Okresná komisia zašle na školy prihlásených žiakov zápis o výsledku výberového konania spolu s použitými výberovými pravidlami a pozvánkou pre postupujúcich žiakov.

      • Geografická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Chemická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

        

       Informácia k školskému kolu ChO kat. D:

       O formáte školského kola rozhoduje školská komisia ChO na základe aktuálnych protipandemických opatrení pre daný región. V prípade, že budú musieť žiaci súťažiť z domu, škola zabezpečí primeranú kontrolu regulárnosti súťaže, a to podľa svojich zvyklostí pri domácom vypracovávaní iných písomných prác. Je v záujme školy, aby do okresného kola postúpili najlepší žiaci zo školy. Body za školské kolo ChO kat. D nie je potrebné vpisovať do EduPage.

       Postup do okresného kola:

       Postupujúcich súťažiacich budú prihlasovať ich učitelia cez EduPage priamo do okresného kola.   

       Informácia k okresnému kolu ChO kat. D:

       Predsedovia školských komisií ChO odošlú výsledkové listiny školského kola ChO kat. D okresným predsedom alebo organizátorom okresného kola ChO. Tí vyberú a oznámia škole postupujúcich súťažiacich do okresného kola ChO kat. D. Postupujúcich súťažiacich príhlasia do okresného kola ich učitelia prostredníctvom EduPage.

       Výsledky školského kola posielajte e-mailom predsedníčke okresnej komisie: Mgr. Emília Rojková, Základná škola Školská 235/10, 017 01 Považská Bystrica, emilia.rojkova@centrum.sk

       Registrácia do OK cez EduPage.

       Okresné kolo ChO v kategórii D s ohľadom na aktuálne platné protipandemické opatrenia
       prebehne prezenčne 25. 3. 2022 (piatok).

       Okresného kola kategórie D sa zúčastňujú súťažiaci podľa rozhodnutia okresného predsedu
       ChO/okresného organizátora, ktorý postupujúcich súťažiacich oznámi škole na základe
       jemu zaslaných výsledkových listín školského kola ChO kat. D.

      • Matematická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

       Tlačivo "Prehľad o riešení úloh školského kola" na stiahnutie: .doc

        

       OKRESNÉ KOLO

       Forma papierovej prihlášky je od školského roka 2021/2022 zrušená. Každého žiaka do OK MO registruje škola cez EduPage. V module Súťaže je potrebné vybrať súťaž Matematická olympiáda, zvoliť okresné kolo a prihlásiť konkrétneho žiaka.

       Súťažné úlohy a riešenia budú poslané súťažiacim priamo do mailu v čase súťaže.

       Prosím, pošlite preto mailové adresy žiakov, ktorí sa zúčastnia OK v MO na e-mail : cernansky@cvcpb.sk


       Pre presnú identifikáciu žiakov, vás prosím uviesť k mailovej adrese aj meno žiaka a ročník, ktorý navštevuje.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • - pokyny, propozície, tlačivá

        V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Pytagoriáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Technická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.