• Informácie, zverejňovanie

     • Smernice

     • Dokument v PDF sa otvorí v novom okne, pre zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.

      Číslo

      Názov

      Platnosť

        2024  
      01/2024 Smernica upravujúca podmienky organizácie kurzov v CVČ pdf 5.1.2024
        2023  
      01/2023 Smernica upravujúca podmienky organizácie kurzov v CVČ pdf 30.6.2023
      01/2023 Upravujúca podmienky pobytu a spôsob úhrady za ubytovanie na Stanici mladých turistov Milochov pdf 10.1.2023
        2022  
      02/2022 Smernica upravujúca podmienky organizácie kurzov v CVČ pdf 23.8.2022
      01/2022 Smernica upravujúca podmienky prenájmu priestorov Centra voľného času pdf 1.9.2022
        2021  
      č. 03/2021 SMERNICA Upravujúca podmienky pobytu a spôsob úhrady
      za ubytovanie na Stanici mladých turistov Milochov alebo prenájmu pdf
      1.8.2021
      č. 02/2021 Smernica upravujúca tvorbu a rozdeľovanie sociálneho fondu v CVČ pdf 1.3.2021
      č. 01/2021 Smernica o zabezpečení stravovania alebo poskytnutí finančného príspevku na stravovanie pdf 1.3.2021
        2020  
      č 08/2020 O_kurzoch_v_CVČ 2.9.2020    
      č. 07/2020 Pracovný_poriadok_CVC_Pov._Bystrica 1.3.2020    
      č 06/2020 Smernica upravujúca zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie  stavebných prác a poskytnutie služieb v podmienkach  Centra voľného času Považská Bystrica pdf 1.3.2020

      č.05/2020

      SMERNICA č. 5/2020 Prevádzkový poriadok „Herne“ pdf

      1.3.2020

      č.04/2020

      SMERNICA č. 04/2020 o obehu účtovných dokladov pre rozpočtové hospodárenie a vykonávanie hospodárskych operácií v CVČ pdf

      1.3.2020

      č.02/2020

      SMERNICA č. 02/2020 upravujúca podmienky pobytu a spôsob úhrady za ubytovanie na Stanici mladých turistov Milochov pdf

      1.3.2020

      č.01/2020

      SMERNICA č. 01/2020 upravujúca podmienky prenájmu priestorov Centra voľného času pdf

      1.3.2020

        2019  

      č. 03/2019

      Smernica upravujúca podmienky nároku zamestnanca na príspevok na rekreáciu pdf

      1.2.2019

        2018  
      č. 10/2018 Smernica upravujúca zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v podmienkach Centra voľného času Považská Bystrica pdf

      1.1.2019

      č.09/2018

      Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely pdf

      11.10.2018

      č. 08/2018 Smernica upravujúca nakladanie s majetkom Mesta Považská Bystrica v správe centra voľného času pdf

      1.5.2018

      č. 06/2018 O vybavovaní sťažností pdf

      1.4.2018

      č. 04/2018

      Na vedenie pokladničnej agendy a  na vykonávanie pokladničných operácií v CVČ pdf

      1.4.2018

      č. 03/2018 Rokovací poriadok pedagogickej rady CVČ pdf

      5.4.2018

      č. 02/2018 O finančnom riadení a finančnej kontrole pdf

      15.3.2018

        2016  
      č. 06/2016 Smernica k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pdf

      1.8.2016

      č. 05/2016 Registratúrny poriadok pdf

      1.7.2016

      č. 04/2016 Smernica o organizovaní voľno-časových aktivít v CVČ pdf

      4.4.2016

        2014  
      č. 09/2014 Smernica o škodovej komisii a o škodovom konaní pdf

      1.11.2014

      č. 07/2014 Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov
      Centra voľného času Považská Bystrica pdf

      1.10.2014

      č. 06/2014 Smernica určujúca základný úväzok zamestnancov CVČ, rozvrhnutie pracovnej doby,
      čerpanie náhradného voľna, preplácanie NV a vyplácanie príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky pdf

      1.11.2014

        2013  
      č. 02/2013 Smernica upravujúca dokladovanie faktúr za dopravu, prenájmov a nákupu spotrebného materiálu pre športovú krúžkovú činnosť v CVČ Považská Bystrica pdf

      1.9.2013

        2011  
       
      č. 09/2011 Prevádzkový poriadok DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO pdf

      1.9.2011

      č. 07/2011 Smernica upravujúca poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v podmienkach CVČ pdf

      1.6.2011

      č. 06/2011 Smernica upravujúca inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pdf

      1.6.2011

        2010  
      č.10/2010 Smernica o cestovných náhradách pdf

      1.4.2010

        Dodatok k  č. 10/2010 pdf  
      č.09/2010 Smernica upravujúca tvorbu a rozdeľovanie sociálneho fondu v CVČ pdf

      1.4.2010

      č.08/2010 Smernica o adaptačnom vzdelávaní začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov pdf

      1.10.2010

      č.05/2010 ŠTRUKTÚRA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Školského zariadenia
      Centrum voľného času v Považskej Bystrici  pdf

      27.1.2010

        2009  
      č.07/2009 S m e r n i c a č. 07/2009 na vedenie účtovníctva v Centre voľného času Považská Bystrica pdf 1.12.2009