• Informácie, zverejňovanie

     • Slobodný prístup k informáciám

     • Centrum voľného času Považská Bystrica
      Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

      Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť,
      návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
      (§ 5 ods.l písm. b) zákona č. 211/2000 Z.z.)


      Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
      a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vybavuje
      riaditeľka CVČ a zástupkyňa CVČ do 8 pracovných dní.

      Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

      poštou na adresu: Centrum voľného času
      Lánska 2575/92
      017 01 Považská Bystrica
      telefonicky na číslo: 042/4322508
      faxom : 042/4322957
      na e-mailovú adresu: riaditel@cvcpb.sk
      osobne: u riaditeľky CVČ a zástupkyne riaditeľky CVČ

      Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis,
      odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
      telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie
      informácií nahliadnutím do spisu vybavuje riaditeľka CVČ a zástupkyňa riaditeľky

      Podávame žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní

      Sťažnosti podľa zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 164/2008 Z.z. vybavuje
      riaditeľka CVČ

      Sťažnosti možno podať:
      Centrum voľného času
      Lánska 2575/92
      017 01 Považská Bystrica
      telefonicky na č.: 042/4322508
      faxom: 042/4322957
      osobne: riaditeľke CVČ

      Petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petíciách v znení zákona č. 242/1998 Z.z. vybavuje
      riaditeľka CVČ

      Petície možno podať
      Centrum voľného času
      Lánska 2575/92
      017 01 Považská Bystrica
      telefonicky na č.: 042/4322508
      faxom: 042/4322957
      osobne: riaditeľke CVČ

      Návrhy, podnety a iné podania možno podať:
      Centrum voľného času
      Lánska 2575/92
      017 01 Považská Bystrica
      telefonicky na č.: 042/4322508
      faxom: 042/4322957
      osobne: riaditeľke CVČ

      Spôsob zriadenia školy; jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry: pdf
      Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho
      preskúmania rozhodnutia oprávnenej osoby: pdf
      Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných
      podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je potrebné dodržať: pdf
      Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná
      osoba koná a rozhoduje: pdf
      Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony,
      a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií: pdf
      Prílohy:
      Príloha č. 1 Ústna žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (zákon o slobode informácií), v znení platných úprav: pdf
      Príloha č.2 Žiadosť o sprístupnenie informácií: pdf
      Príloha č. 3 Rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť informáciu: pdf
      Príloha č. 4 Sadzobník: pdf
      Príloha č. 5 Evidencia žiadostí: pdf