• Informácie

     • Rada CVČ

     • Rada CVČ Považská Bystrica

      Rada je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov CVČ v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti CVČ z pohľadu školskej problematiky. 

      Rada CVČ 

      Členovia rady CVČ: 
       
      P.č. Meno a priezvisko                   Funkcia                 Zvolený /delegovaný/ za   

      1. Mgr. Marek Demáček                predseda               pedagogických zamestnancov CVČ 

      2. Marcela Bohunská                     člen                       ZRP CVČ 

      3. Peter Chudovský                        člen                       ZRP CVČ 

      4. František Matušík                       člen                       zriaďovateľa 

      5. Ing. Juraj Pekár                          člen                       zriaďovateľa 

      6. Anna Chudá                               člen                       nepedagogických zamestnancov 

      7. Mgr. Romana Miklošová             člen                      pedagogických zamestnancov CVČ 

      Štatút RADY CVČ na stiahutie