• Súťaže a olympiády 2020/2021

      • Predmetové olympiády a postupové súťaže
      • Nové pokyny a usmernenia v čase pandémie Covid-19 priebežne aktualizujeme. Nájdete ich zvýraznené červenou farbou.
     • NEPREHLIADNITE informácie IUVENTA.SK :

     • Domáce a školské kolá, ktoré sú v kompetencii riaditeľov škôl, je potrebné v rámci možností škôl uskutočniť prezenčne alebo dištančne (napr. cez EduPage) tak, aby sa dodržali termíny kôl stanovené Termínovníkom kôl POPS.

      Vzhľadom na protipandemické opatrenia a aby nedochádzalo k miešaniu žiakov z rôznych škôl, okresov a krajov bude súťažiaci súťažiť v okresnom, krajskom a celoštátnom kole vo vlastnej škole. 

      Všetky informácie k jednotlivým POPS budú vydané formou metodicko-organizačných pokynov, resp. ich dodatkov. Prípadné zmeny, zohľadňujúce aktuálnu situáciu budeme priebežne zverejňovať na webovej stránke www.olympiady.sk. 
       

      Viac na odkaze:https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/olympiady-v-skolskom-roku-2020-2021.alej?ind=

     • Výsledkové listiny okresných a krajských súťaží 2020/2021 nájdete na stránke organizátora:


      • Chemická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.

       https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/CHO/57-rocnik-cho-2020-2021.alej

        

       OKRESNÉ KOLO bude dňa 12.3.2021 (ONLINE na www.iuventa.sk )

       mail Kontaktná adresa na posielanie riešení v okresnom kole CHO: ligasova@cvcpb.sk

       Oskenujte alebo odfoťte svoje riešenia, skontrolujte ich čitateľnosť a zašlite ich e-mailom na ligasova@cvcpb.sk (a svojmu učiteľovi na kópiu) ako súbory vo formáte .pdf, .jpg alebo .png označené číslom úlohy a vaším priezviskom, napr. T1-chemik.jpg, T2-chemik.jpg, ... do mailu uveďte celkový počet súborov strán.

      • Matematická olympiáda

      • yesPOKYNY PRE SÚŤAŽIACICH

       - pokyny, propozície, tlačivá na stiahnutie

       V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.

       - domáce kolo na stránke https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/MO/70-rocnik-mo-2020-2021/sutazne-ulohy-a-riesenia.alej

       - usmernenie k domácim a školským kolám na stránke https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/mo/70.%20rocnik%202020-2021/mo_usmernenie_dk_sk.pdf

       MO Z6-8 okresné kolo /31.3.2021/:

       Okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z6, Z7 a Z8 sa uskutoční 31. marca 2021 o 8:30 hod. v časovom rozsahu dve hodiny, teda do 10:30 hod. riešením úloh doma, papierovou formou.

       Súťažné úlohy a riešenia budú poslané súťažiacim priamo do mailu.
       Preto žiadam zaslať mailové adresy žiakov, ktorí sa zúčastnia OK v MO na mail : cernansky@cvcpb.sk
       Pre presnú identifikáciu žiakov, vás prosím uviesť k mailovej adrese aj meno žiaka a ročník, ktorý navštevuje.

       Najneskôr 10 minút po konci súťaže (10:40 hod.), súťažiaci pošlú na e-mail okresnej komisie MO (kontakty uvedené v pozvánke)– skeny alebo fotografie svojich riešení (v dostatočnej kvalite) a čestné prehlásenia žiaka, že pracoval úplne samostatne.

       Pokyny súťažiacim:
       Riešenie súťažných úloh vypracujte čitateľne na listy formátu A4.
       Papier s riešením musí byť označený menom, kategóriou, číslom úlohy, dátumom a musí byť čitateľný!
        
       Každú úlohu začnite na novom liste a vľavo hore uveďte záhlavie podľa vzoru:
       31.3.2021
       Jozef Plachý, 7.C
       ZŠ Hodžova ul. 5, 949 01 Nitra
       Úloha Z7-1
        
       Jedna úloha je jeden súbor!
       Označenie súboru: meno_priezvisko_kategória_číslo úlohy_OK_MO70.
        
       Riešenie píšte tak, aby bolo možné sledovať váš myšlienkový postup a podrobne vysvetlite, ako ste uvažovali.
       Uvedomte si, že sa hodnotí nielen výsledok, ku ktorému ste sa dopracovali, ale hlavne správnosť úvah, ktoré k nemu viedli.
       Práce, ktoré nebudú spĺňať tieto podmienky alebo budú odovzdané po termíne, nebudú do súťaže prijaté.

       yes POSTUP po domácom kole MO:

       mail Zaslanie „Prehľadu o riešení úloh domáceho kola“ najneskôr 7 dní po termíne odovzdania riešení II. časti domáceho kola predsedovi OK MO v elektronickej podobe mailom na skladana.d@centrum.sk

       - tlačivo na stiahnutie "Prehľad o riešení úloh": doc

       Kontakt na predsedu OK:
       PaedDr. Dagmar Skladaná
       ZŠ Slovenských partizánov 1133/53
       017 01 Považská Bystrica

       -do okresného kola budú pozvaní traja najúspešnejší riešitelia školského kola v kategórii
       -v prípade nenaplnenia kapacity niektorou prihlásenou školou v kategórii, bude prehodnotená účasť aj ďalších úspešných riešiteľov v tej istej kategórii
       -predseda OK alebo organizátor vyššieho kola (CVČ) potvrdí prijatie tlačív (výsledkové listiny, odpoveďové hárky, prehľad o riešení úloh domáceho kola)

      • Pytagoriáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       - tlačivo na stiahnutie: Výsledková listina školského kola .xls

       V školskom roku 2020/2021 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.

       https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/PYT/42-rocnik-pyt-2020-2021.alej

       OKRESNÉ KOLO:

       Okresné kolo Pytagoriády, kategória P3,P4,P5 sa uskutoční 13. apríla 2021 o 9:00 hod. v časovom rozsahu jedna hodina /60 minút/.

       Okresné kolo Pytagoriády, kategória P6,P7,P8 sa uskutoční 14. apríla 2021 o 9:00 hod. v časovom rozsahu jedna hodina /60 minút/.

       Forma súťaže je on-line na: www.onlineolympiady.sk

       Do okresného kola Pytagoriády sú pozvaní všetci úspešní riešitelia školského kola. Úspešný riešiteľ školského kola je každý žiak, ktorý dosiahol súčet 10 bodov za riešenie úloh v školskom kole.

       Všetci, čo nedosiahli súčet aspoň 10 bodov za úlohy v školskom kole, budú vylúčení z okresného kola.

       Do okresného kola Pytagoriády musia byť súťažiaci vopred zaregistrovaní.

       Registráciu zabezpečí kmeňová škola žiaka!

       Registrácia bude spustená začiatkom apríla 2021.
       Škola registruje žiaka buď:

       a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je potrebné zadať súťaž „Pytagoriáda“, zvoliť okresné kolo a prihlásiť konkrétneho žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný a automaticky poslaný formou správy prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže.

       b) prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/. Prístupový kód potrebný na zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas registrácie vygenerovaný, je potrebné žiakovi oznámiť.

       Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, na ktorej žiak zadá prístupový kód a sprístupní sa mu test.

       Test môže začať riešiť v čase 9:00 – 9:30. Čas na vypracovanie testu bude maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:30.

       Pri riešení úloh súťažiaci nesmie používať matematické tabuľky, kalkulačku, alebo iné elektronické pomôcky!

       Ak v čase konania súťaže budú školy zatvorené, žiaci budú súťažiť z domu a po skončení súťaže pošlú svojmu učiteľovi čestné prehlásenie (fotku, sken), že úlohy okresného kola Pytagoriády vypracoval úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok.

       Ak v čase konania súťaže budú školy otvorené, žiaci budú súťažiť zo svojej kmeňovej školy pod dozorom neaprobovaným v matematike a po skončení súťaže pošle dozor konajúci učiteľ organizátorovi okresného kola Pytagoriády (poslať na mail: cernansky@cvcpb.sk) čestné prehlásenie (fotku, sken), že žiaci úlohy okresného kola Pytagoriády vypracovali úplne samostatne, čiže bez odbornej pomoci inej osoby a bez nepovolených pomôcok.

       Čestné prehlásenia nájdete na https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/PYT/42-rocnikpyt-2020-2021.alej

       Výsledky súťaže budú sprístupnené najneskôr 5 pracovných dní po ukončení súťaže jednotlivým školám v platforme EduPage, alebo na e-mail učiteľa, ktorý žiaka do súťaže registroval cez webovú registráciu.

       Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti pokyny pre súťažiacich, ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu pred konaním samotnej olympiády.

        

       yesPOSTUP PO ŠKOLSKOM KOLE PYTAGORIÁDY:

       Zaslanie výsledkových listín školského kola do 7 dní po termíne kola.

       Výsledkové listiny je potrebné zaslať elektronicky predsedovi OK (skladana.d@centrum.sk).
        
       Na základe dohody s predsedom OK, je potrebné poslať poštou výsledkové listiny a aj originálne odpoveďové hárky úspešných žiakov na adresu CVČ: mailCentrum voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica.

       Rozhoduje dátum na obálke (pečiatka z pošty).

       Kontakt na predsedu OK:

       PaedDr. Dagmar Skladaná

       ZŠ Slovenských partizánov 1133/53

       017 01 Považská Bystrica

       skladana.d@centrum.sk

       Odporúčania:

       - odpoveďové hárky musia byť opravené presne podľa vzorových riešení (napr. ak má dieťa uviesť v odpovedi písmeno, nemôže tam byť uvedené aj číslo alebo ak má uviesť zlomok v základnom tvare, nemôže uviesť aj zmiešané číslo, atď.)

       - zasielať treba čitateľne vypísané odpoveďové hárky školského kola (meno súťažiaceho a dátum písania školského kola riadne vypísané dieťaťom)
       - odpoveďové hárky opraví školská komisia (podpíšu sa aspoň 2 členovia poroty)
       - vo výsledkových listinách treba uviesť titul, meno a priezvisko učiteľa, ktorý žiaka pripravoval

       - vo výsledkových listinách treba uviesť priezvisko a meno žiaka v stanovenom poradí (pokiaľ nikto žiaka nepripravoval, do tlačiva sa napíše pomlčka v určenom riadku)
       - do výsledkových listín v jednom súbore treba uvádzať všetkých riešiteľov školského kola, aj neúspešných
       - súťaženie na etapy umožní vyšší počet súťažiacich v okresnom kole
       - predseda OK alebo organizátor vyššieho kola (CVČ) potvrdí prijatie tlačív (výsledkové listiny, odpoveďové hárky, prehľad o riešení domáceho kola)